Prix Galien

Haar onderzoek begon klein, werd steeds groter en kreeg internationaal grote bekendheid. Inmiddelswachten artsen zelfs op de resultaten van vervolgstudies. MyriamChalabi is opweg internationaal expert voor immuuntherapie bij maagdarmtumoren teworden. En voor haar belangrijker: grondlegger van neoadjuvante immuuntherapie als standaardbehandeling voor patiëntenmet vroeg stadiumdarmkanker. Chalabi was al bijna internist-oncoloog, toen zemet onderzoek startte. Met nog eenpaarmaandenopleiding eneenverdiepingsstage voor deboeg, kwamze via een collega in aanrakingmet een studienaar immuuntherapiebij borstkanker. Haar collegawerktedaarvoor in het vermaarde JohnsHopkinsHospital inBaltimore. Chalabi wilde eengelijksoortige studiedoenbij tumoren inhetmaagdarmkanaal envertrokooknaar deVerenigde Statenwaar zedeopzet vande NICHE-studie schreef, een studienaar neoadjuvante immuuntherapie bij patiëntenmet eenvroeg stadiumdarmkanker. “Bijmij was het meer depassie voor onderzoek, dandewil omtepromoveren. Ik werdgestimuleerddoor voorbeeldenvan anderendieonderzoekmet immuuntherapiededenendacht: ‘Datwil ikook.’” Niemandanderswerktenog aanneoadjuvante immuuntherapiebij darmkanker. “Ikhadgeen ideewat ik konverwachten. Als het goed zougaan, zouhet heel PRIX GALIEN NEDERLAND 2022 RESEARCH AWARD ‘De combinatie van onderzoek en kliniek is prachtig, maar zeker ook uitdagend’ GENOMINEERDE RESEARCH AWARD Myriam Chalabi bijzonder zijnomde eerste indewereld te zijn.” Enhet ging goed. De eerstedriepatiëntenmet een subtype vandarmkankermet veel fouten inhet dna (deficiëntmismatch repair, dMMR) reageerden allen binnenvierweken. Enna twintig patiëntenhadnog steeds iedereen binnenvierwekeneenprachtige respons. “Honderdprocent respons, dat kennenwe indeoncologieniet. Indie tijdwas er een studienaar neoadjuvante chemotherapiebij darmkanker. Hier hadmaar 5procent vandedMMR-darmkankers eenmooie respons. Dat verschilmet ons resultaatwas zógroot.Wij hebbende eerste resultatenna40 patiëntengepubliceerd, maarwemoestende studienadeze resultaten wel uitbreiden.” Neoadjuvante immuuntherapiebleek al snel eenmooie formule, dus volgde een tweede studie. Intussenheeft ze vier studies onderhanden. Ookbij patiënten zondermutaties inde tumor –85procent vande darmkankerpatiënten–die inde gemetastaseerde settingniet op immuuntherapie reageerden–ging zeneoadjuvante immuuntherapie onderzoeken. “We kregenveel kritiek, maar hebbenhet tochgedaan vanuit de kennis vandemicro-omgeving vande tumor endehypothese datmensen ineenvroeg stadiumwel degelijk konden responderen. Enwe zagen tochbij 27procent een respons. Dit onderzoeksresultaat verwachtenwedit jaar te kunnenvaliderenmet eengrotere groep patiënten.” Het klinische resultaat vanhaar onderzoek is direct zichtbaar. “Iedere keer is hetweer bijzonder omtegeneenpatiënt te zeggen dat de tumor invierweken tijdveel kleiner is gewordenof vaak zelfs geheel verdwenen.”Maar daarnaast valt nog veel aan translationeel onderzoek tedoenbinnendie eneNICHE-studie. “Er ligt eengoudmijn aandata.Watmaakt het bijvoorbeelddat 30procent reageert op behandeling? Enhoe kunnenwede rest zover krijgendat zeook reageren?Kunnenwe vindenwelkmolecuul wemoetenblokkeren?” Chalabi’s ‘klinische’ droomvoor de korte termijn is dat neoadjuvante immuuntherapie standaardzorgwordt voor patiëntenmet dMMR darmkanker. Opde lange termijnhoopt zeopvoorhand te kunnen voorspellenwelkepatiëntmet eenmaagdarmtumor baat heeft bij welke combinatie van immuuntherapieof chemotherapie. Als onderzoeker droomt ze ervanominternationaal eenvande experts in immuuntherapiebijmaagdarmtumoren teworden. In2021kreeg zemeer onderzoeksruimte. Dehelft vande tijdkan zebesteden aanklinischwerk, de anderehelft aan onderzoek. “De combinatie vanonderzoek enkliniek is prachtig, maar ook zeker uitdagend. Jeweet vanuit de kliniekwat er nodig is inhet onderzoek, endaarnaast zie jededirecte resultatenvan jeonderzoekbij depatiënt. Dat hoop iknogheel lang teblijvendoen.” •

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=